ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘీక సంక్షేమ శాఖలో నోటిఫికేషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ర్ రాష్ట్రం నుండి మరొక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆదర్శ గ్రామ యోజన పథకo లో భాగంగా ప్రాజెక్టు implementation సెల్ కోసం పనిచేసుందుకు యువ ప్రతిభ వంతులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నట్టు సాంఘిక సంక్షేమ సంచాలకులు ఒక పత్రిక ప్రకటన ద్వారా తెలియ జేయడం అయింది.ఆసక్తి...