రాష్ట్రంలో ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్You may also like...