నీటిపారుదల శాఖలో 1400 ఉద్యోగాలు అసిస్టెంట్లు ఎగ్జిక్యూటివ్ సూపర్వైజర్లు అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు

నీటిపారుదల శాఖలో 1400 ఉద్యోగాలు అసిస్టెంట్లు ఎగ్జిక్యూటివ్ సూపర్వైజర్లు అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు ఉద్యోగాలకి జీవో విడుదల

You may also like...