ఆంధ్రప్రదేశ్ 13 జిల్లాలో సూపర్ నోటిఫికేషన్ 2021Job Notification

Applications are invited from The Eligible Candidate to apply for the following vacancies. interested candidates please read the instructions in the given notification before apply

KurnoolNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx
S.NoDistrictNotificationWeb LinkFrom DateTo Date
1KurnoolNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx06 Mar 202120 Mar 2021
2KrishnaNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx06 Mar 202120 Mar 2021
3YSR KadapaNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx06 Mar 202120 Mar 2021
4SPSR NelloreNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx06 Mar 202120 Mar 2021
5VizianagaramNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx07 Mar 202120 Mar 2021
6ChittoorNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx06 Mar 202120 Mar 2021
7GunturNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx07 Mar 202122 Mar 2021
8PrakasamNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx08 Mar 202120 Mar 2021
9AnantapurNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx08 Mar 202120 Mar 2021
10VisakhapatanamNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx09 Mar 202120 Mar 2021
11West GodavariNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx09 Mar 202120 Mar 2021
12East GodavariNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx09 Mar 202120 Mar 2021
13SrikakulamNotificationhttps://ahd.aponline.gov.in/RecLabAtt/views/Recruitment/Home.aspx

FOR NOTIFICATION

https://ahd.aponline.gov.in/AHMS/Views/HomePages/RecruitmentLinks.aspx

You may also like...