ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రిత్వ శాఖలో కొత్త ఉద్యోగాలు 2021 AP Junior Assistant Notification 2021

Official G.O Released .. Complete details available in video..

SNOPost NameNo.of vacanciesEducational Qualification
1Junior Assistant10
Inter/Any Degree
2Typist10Inter/Degree
3Steno09Inter

You may also like...