ఆంధ్రప్రదేశ్ కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో నోటిఫికేషన్

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

Bsc nursing/GNM

NUMBER OF VACANCIES:

O9

AGE:

Below 42 years

AGE LIMIT:

BC/SC/ST-5 years

SALARY:

Refer notification

APPLICATION FEE:

Nil

APPLICATION PROCESS:

Offline

SELECTION PROCESS:

Merit

OFFICIAL WEBSITE: https://srikakulam.ap.gov.in/notice_category/recruitment/

NOTIFICATION DETAILS;

Starting date:27/11/2020

Ending date:03/12/2020

You may also like...